تبلیغات
یکی هست و هیچ نیست جز او - مطالب مهر 1391

ریاضی دوم

دیف

 نام و نام خانوادگی :                ریاضی دوم     دبستان:  

          

 

1

با دو عـدد 9  و  4  دو  عدد دو رقمی بنویس.

 

 

2

علامت مناسب   <=>  قرار دهید.      4-8          8

                  

6 ده تایی          59                  67        74            4   +10      ۱۰ + ۸

 

 

3

برای شكل یك جمع ویك تفریق بنویس.

 

 

 

4

یك خط راست ویك خط خمیده  بكش كه یك دیگر را در سه نقطه قطع كنند .نقطه های مشترک را پر رنگ کن.

  

 

5

عـدد های قبل وبعد  عدد نوشته شده را بنویسید.

  …..    99  ……                     ……  325   ……     

 

6

 زرنگ با هوش دور عدد های فرد خط بكش.

                 76 -    53  -  18 -    47  -   60 – 55 -    31 -

 

7

 ساعت چه زمانی را نشان می دهد.

 

 

8

گل های همیشه خندان جمع ها را انجام دهید.      

                                                                                     ۱۳

  ….=  3 + 16                     ......= 8 + 7                        ۳+                                                                                     ـــــ

                                                                                                    

 

9

علی  18 صفحه كتاب  را خواند و رضا  7  صفحه كتاب را خواند . علی چند صفحه بیش تر خوانده است؟

 

 

10

 تلاشگر كوشا با حروف بنویس.       ..................                                   39

........................................79        .......................                      2۰

 

11

 

 

در جای خالی عـدد مناسب بنویس.     16 =  .... + 10      ....=۳ +(۹ +۱) 

 7 = ......._ 10                 10 = ..... + 2

------------------------------------------------------------------

تفریق  ....=  6 _ 15 را روی محور پیدا كنید و جواب را در جای خالی بنویسید.
طبقه بندی:
برچسب ها: ریاضی دوم،

تاریخ : شنبه 22 مهر 1391 | 01:18 ب.ظ | نویسنده : خانم محمدقلی | نظرات

جمله نویسی دوم

نام ونام خانوادگی :      جمله نویسی دوم دبستان :       

1 - جملات را مرتب کنید .

سؤال    منتظر   بچّه ها    بودند   ..............................................

سنگ ریزه   دانه ها  حنایی   همراه    با    جوجه هایش   و    می خوردند

....................................................................................

فردوسی   داستان های   به   همه ی    شاهنامه ی    است    شعر

.............................................................................................

2- یک جمله ی پرسشی بنویسید .

.............................................................................................

3- به هر کلمه یک بخش اضافه کن تا کلمه ی با معنا درست شود سپس جمله بساز .

دارو ...... : .........................................................................

کار ...... : ...........................................................................

سحر ....... : ....................................................................

........سال : ........................................................................

4- قصّه بساز ./ موش  کو چو لو 

...........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

5- جمله ها را با کلمه ی داخل کما نک باز سازی کن .

رضا به معلّمش احترام می گذارد .

( شما)................................................................

.........................................................( آن ها )

6- با کلمه ها جمله های زیبا ودرست بنویس .

هنر مند : ......................................................................................

شاعر : ............................................................................

پروردگار : ......................................................................

فردا : .............................................................................

پروانه ها : .........................................................................

پرند گان : ......................................................................

عـذ ر خواهی : ..............................................................

نو روز : ...........................................................................

 

7- نام چند جای دیدنی و زیارتی ایران را نام ببر .

.............................................................................................
طبقه بندی:
برچسب ها: جمله نویسی دوم،

تاریخ : شنبه 22 مهر 1391 | 01:16 ب.ظ | نویسنده : خانم محمدقلی | نظرات

نمونه سوال دوم

  نام :                                   وزارت آموزش وپرورش                  

1

 - دوست خوبم معنای کلمات را بنویس.

نا امید :.................................................. بی هـنر :........................................................

خلق کرده است : ...................................... سؤال کرد : ......................................

تـنـد نویس : ............................................. سعی : ........... ...................

 

2

- مرتّب کن .

داستان های   همه ی  به  است   شعر  شاهنامه .....................................................

کشورمان   دوست  را   داریم  پرچم  ما  ..............................................................

دارد آدم های خدا را دوست راست گو ...................................................................

 

3

- به کلمه های زیر (( ان } اضافه کن وبا هر یک جمله بساز.

پرنده :

گیاه :

 

 

4

4 - جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کن .

فروردین - اردیبهشت - خرداد از ....................................... هستند.

پیراهن کسی آب می رود ، یعنی پیراهن او .......................... می شود.

من ........... زنده ام ،............ کشورم دفاع می کنم .

به محلّ آزمایش ..................................... می گویند.

 

 

5

 - مخالف هر کلمه را بنویس.

شبا نه /...................... کوتاه/................. آشتی / ................ گرسنه /.....................

 

6

- بنویس یک پروانه چگونه متولّد می شود.   ...........................................................................................

..............................................................................................

......................................................................................

 

7

7 - با کلمه ها جمله های زیبا وقشنگ بساز.

پروردگار :

دعا :

مسابقه :

با دقّت :

کلید ساز :

دلپذیر :    

 

8

8 - برای هر تصویر جمله هایی بنویس

 

9

9 -هر دسته از کلمه ها را در جمله ای به کار ببرید .

ماشین - جادّه  -    ......................................................................................

فردوسی - شاهنامه - ...............................................................................................

 

 

10

10 - داستان را ادامه بده ودر جاهای مناسب علامت مناسب (( ، ! ؟ . } به کار ببرید.

 در یکی از روز های فصل بهار که ...........................................................

   ...............................................................................................

................................................................................................
طبقه بندی:
برچسب ها: نمونه سوال دوم،

تاریخ : شنبه 22 مهر 1391 | 01:14 ب.ظ | نویسنده : خانم محمدقلی | نظرات

نمونه سوال ریاضی دوم

نام ونام خانوادگی :                        ریاضی دوم دبستان           

--------------------------------------------------------------------------------------------

1- با رقم های 8 و5 و3 عدد ها یی بنویس که دهگان آن ها 8 باشد .

--------------------------------------------------------------------------------------------

2- با 6 و o و 2 هر چه می توانی عدد فرد بنویس .

--------------------------------------------------------------------------------------------

3 - یک عدد سه رقمی بنویس که رقم های آن تکراری باشد، سپس با حروف بنویس.

........................................ ...........

--------------------------------------------------------------------------------------------

4- در جای خالی علامت مناسب < = > باشد.

908 .......... هشت صد ونود ونه                 45+ 78 .........30+ 3 9

45- 69 ....... 34- 96                                     811 ........... 80 7

--------------------------------------------------------------------------------------------

5 - حاصل جمع ها را بنویسید.

............. = 9+ 60                                        ............. = 40+ 50

.........= 3 + ( 3+ 7 }                                       ...........= 6 + 8 + 9

--------------------------------------------------------------------------------------------

6 - 4 متر و 85 سانتی متر چند سانتی متر است ؟

--------------------------------------------------------------------------------------------

7 - کدام شکل از شکل های زیر قطر ندارد؟

مربّع ۀ     مثلّث ۀ     مستطیل ۀ     لوزی ۀ

--------------------------------------------------------------------------------------------

8 - خطی را که با جا به جا کردن خط کش می توانیم بکشیم، چه نام دارد ؟

خطّ خمیده ۀ      خطّ راست ۀ       خطّ شکسته ۀ

--------------------------------------------------------------------------------------------

9 - ساعت 55 :3 یعنی

5 دقیقه به 3 ۀ        15 دقیقه به 4 ۀ        5 دقیقه به 4 ۀ

--------------------------------------------------------------------------------------------

10 - جمع وتفریق ها را با دقّت انجام دهید .

48             62 9                         435                                         741

13-           355 -                        37 +                                      9 0 2 +

___         _____                      ۲4 1                                   _________

                                       _________

--------------------------------------------------------------------------------------------

11 - در هر ردیف نوشتن اعداد را مانند نمونه ادامه دهید.

.......... ............ .......... ......... ............ - 25 - 20 -15 -10 -5 -0

................ ............... .............. ................ - 399 - 398 - 397

............. .............. ............... .............. - 609 - 608 - 607

--------------------------------------------------------------------------------------------

11 - رضا 4 مداد ویک بسته ی 10 تایی مداد داشت . او 6 مداد به برادرش داد .حالا چند مداد دارد؟

--------------------------------------------------------------------------------------------

12 -محمّد و امین با هم مسابقه ی پرش گذاشتند . محمّد 89 سانتی متر پرید . امین 18 سانتی متربیش تر از او پرید . امین چند سانتی متر پرید؟

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

13 - پدر جواد در سال گذشته 653 کیلو زیره داشت .امسال 287 کیلو بیش تر زیره برداشت کرد . محصول زیره ی او امسال چند کیلو است؟
طبقه بندی:
برچسب ها: نمونه سوال ریاضی دوم،

تاریخ : شنبه 22 مهر 1391 | 01:13 ب.ظ | نویسنده : خانم محمدقلی | نظرات

تعداد کل صفحات : 5 :: 1 2 3 4 5

  • paper | | بک لینک