تبلیغات
یکی هست و هیچ نیست جز او - شیوه نامه ی تصحیح املابرای پایه ششم

شیوه نامه ی تصحیح املابرای پایه ششم

شیوه‌نامه‌ی تصحیح املای فارسی در تمامی مقاطع تحصیلی

الف - یك غلطی ها و نیم غلطی ها

 

عناوین غلط‌های املایی

نیم غلطی

یك غلطی

ملاحظات

الف- انتخاب نابه‌جا

 

 • انتخاب نابه‌جای كلمه
 • انتخاب بیش از یك شكل كلمه
 • از قلم انداختن یك كلمه
 • آوردن جانشین برای یك كلمه
 • تغییر دادن كلمه

 

 

*

*

*

*

*

 • «سبر» به جای «صبر» و «گل و خوار» به جای «گل و خار»
 • «سبر» و «صبر» با هم
 • كلمه‌ای كه اهمّیّت و بار املایی دارد.
 • كلمه‌ای كه اهمّیّت و بار املایی دارد.
 • «غذا» به «قضا» تغییر یابد

ب- حرف نادرست

 

 • شكل نادرست حرف 
 • حرف اضافی یا حذف حرف
 • دندانه‌ی اضافی یا حذف دندانه
 • نقطه‌ی اضافی، كم یا نابه‌جا
 • سركج اضافی یا حذف سركج
 • كرسی نادرست همزه
 • حرف كشیده‌ی نادرست
 • یای میانجی اضافی یا حذف آن
 • تغییر دادن حرف (به تبع واج)
 • تغییر ندادن حرف (به تبعیت از عربی)
 • تغییر دادن شكل حرف
 • شكسته نوشتن حرف  

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

  

 • «باـغ» به جای «باغ» و… 
 • «بیانداخت» به جای «بینداخت»، «علاقمند» به جای «علاقه‌مند»
 • «بسـبی» به جای «بسی»، «  صبحانه » به جای صبحانه»
 • «یاور» به جای «باور»، «جنان» به جای «چنان»، «تفت» به جای «نفت»
 • «عسگر» به جای ««عسكر»، «جنكاور» به جای «جنگاور»
 • «مأثر» به جای «مؤثّر» 
 • « » به جای «سخن»
 • «خانه‌ی‌دار» به جای «خانه‌دار»، «خانه احمد» به جای «خانه‌ی احمد»
 • «پمبه» به جای «پنبه»
 • «اسمعیل» به جای«اسماعیل»
 • «شست» به معنی عدد 60 به جای «شصت» و…
 •  « » به جای «برای»

پ- نشانه‌ی نادرست

 • نشانه‌ی اضافی، كم یا نابه‌جا

*

 

 • «گلاّب» به جای «گلاب»، «می‌اید» به جای «می‌آید» و «متكا» به جای «متّكا» و…

ت- انفصال نادرست

 • انفصال «به» از فعل
 • انفصال «كلمات تركیبی»

(منظور كلماتی است كه در هیچ یك از كتاب‌های درسی موجود به شكل جدا دیده نشده‌اند)

*

*

 

 • «به رفت» به جای«برفت»
 • «به  داشت» به جای«بهداشت»

ث - كلمه‌ی نادرست(فاقد ارزش املایی)

 • كلمه‌ی اضافی
 • كلمه‌ی محذوف
 • جانشین كردن كلمه‌ی دیگر
 • تغییر دادن كلمه
 • تكرار كردن كلمه

(اگر كلمه‌ی مكرّر صحیح باشد، بار اوّل غلط محسوب نمی‌شود ولی برای بار دوم و بیش‌تر در كلّ املا یك غلط محسوب می‌شود)

*

*

*

*

*

 

 • اضافه شدن مثلاً «مداد» به متن املا
 •  
 • مثلاً «خویش» به جای «خود» و ...
 • مثلاً «پارسال» به جای «پارسا» و برعكس (غلط سمعی)«دوست» و « دوست» باهم
 • حذف شدن مثلاً «مداد»از متن املا

 

 

 

 

 

ب - موارد دو املایی

 

عناوین دو املایی

مصوبه

گونه ی دیگر

 دو املایی

الف- اتّصال و انفصال

اتصال و انفصال «است، اند»

اتصا ل و انفصال پیشوند «به»

اتصا ل و انفصال «بی»

اتصا ل و انفصال «تر»، «ترین»

اتصا ل و انفصال «چه»

اتصا ل و انفصال «كلمات تركیبی»

اتصا ل و انفصال «كه»

اتصا ل و انفصال «ها»

اتصا ل و انفصال «هم»

اتصا ل و انفصال «به، می»

 

«معلم است، معلم‌اند»

«به نام»، «به‌خصوص»

«بی‌علاقه»

«بزرگ‌تر»

«چه‌قدر»

«فرهنگ‌سرا»

«چنان‌كه»

«كتاب‌ها»

«هم‌كلاس»

 «به خانه می‌رود»

 

«معلمست، معلمند»

«بنام»، «بخصوص»

«بیعلاقه»

«بزرگتر»

«چقدر»

«فرهنگسرا»

«چنانكه»

«كتابها»

«همكلاس»

 «بخانه میرود»

 

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

 هر دو صحیح است

ب- تغییر

تغییر واج

 

خانه‌ی علی

املای فارسی، دانایی

 

خانه علی

املاء فارسی، دانائی

 

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

 

پ- حذف و اضافه

«رعایت نشانه‌گذاری»

 

«داناست، نیكوست» و…

«داود ، جست و جو » و…

«گفت: می آیم» و…

«دانا است، نیكو است» و…

«داوود ، جستجو » و…

«گفت می آیم» و…

 

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

 

چند تذكّر:

1- هر مورد غلط در كلّ املا هر كلمه، تنها یك بار گرفته می‌شود. مثلاً اگر صبر را سه بار سبر بنویسد یك بار غلط گرفته می‌شود.

 2- موارد دو املایی عمدتاً كلماتی است كه در كتاب‌های درسی- و نه كتاب‌های غیردرسی- به دو شكل دیده می‌شوند و قرار است همه‌ی آن‌ها در آینده، شیوه‌ی املایی واحدی داشته باشند؛ بنابراین، كاربرد بخش دواملایی دائمی نیست.

3- در موارد كم یا زیاد گذاشتن نقطه و دندانه در كلّ املا دو بار محاسبه خواهد شد.

 4- درباره ی تشدید وسركج در كلّ املا تنها دوبار محاسبه خواهد شد.
طبقه بندی:
برچسب ها: شیوه نامه ی تصحیح املابرای پایه ششم،

تاریخ : سه شنبه 19 دی 1391 | 09:11 ب.ظ | نویسنده : خانم محمدقلی | نظرات

 • paper | | بک لینک